FC2ブログ

[vim/gvim by NeoBundle] ~/.vim/Shougo.vim

" Shougo氏作 各種プラグイン (自導入一部)
"" Integrated User Interface
NeoBundle 'Shougo/unite.vim'
"" most recently used files
NeoBundle 'Shougo/neomru.vim'
"" filemanager
NeoBundle 'Shougo/vimfiler.vim'
""
NeoBundle 'Shougo/vimshell.vim'

"" completion
NeoBundle 'Shougo/neocomplete.vim'
NeoBundle 'Shougo/neocomplcache'
NeoBundle 'Shougo/neosnippet.vim'
NeoBundle 'Shougo/neosnippet-snippets'

"" 非同期処理 (Kaoriya版vim には予め含む)
NeoBundle 'Shougo/vimproc', {
\ 'build' : {
\ 'windows' : 'make -f make_mingw64.mak',
\ 'cygwin' : 'make -f make_cygwin.mak',
\ 'mac' : 'make -f make_mac.mak',
\ 'unix' : 'make -f make_unix.mak',
\ },
\ }
関連記事
スポンサーサイトコメント

非公開コメント